Chovateľský a zápisný poriadok

Shar-pei klub Slovensko

Ustanovenia a zásady tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých členov SPKS.

Prijaté členskou schôdzou 15.11.2015

Produkcia šteniat bez preukazu pôvodu je nezlúčiteľná s etikou chovateľa, člena SPKS a bude sa považovať za porušenie CHZP.
Chovateľský a zápisný poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie chovu.

Plemeno

Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psi a suky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a asociovaných štátov FCI.

Pokiaľ má majiteľ s trvalým pobytom na území SR v držbe psa, ktorého nadobudol v zahraničí, ten musí mať exportný rodokmeň, vydaný plemennou knihou príslušného štátu. Majiteľ psa si rodokmeň následne musí preregistrovať na SKJ a to písomne doporučenou zásielkou.

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držby psa sa riadia ustanoveniami občianského zákonníka.

Ch o v a t e ľ – je osoba alebo organizácia, ktorá v dobe párenia a vrhu chovnej suky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a je majiteľom chráneného názvu chovateľskej stanice. V prípade spoluvlastníctva je nutné aby chovateľskými záležitosťami bola splnomocnená jedna osoba.

D r ž i t e ľ – je majiteľ, alebo ten kto je majiteľom splnomocnený používať chovného jedinca na produkciu šteniat

Každá zmena majiteľa či držiteľa, prípadne úhyn chovného jedinca musí byť oznámená písomne poradcovi chovu do 14. dní.

Každá zmena majiteľa či držiteľa, prípadne úhyn chovného jedinca musí byť oznámená písomne poradcovi chovu do 14. dní.

Pokiaľ majiteľ chovného psa chce produkovať šteňatá s preukazom pôvodu (ďalej PP), musí byť členom chovateľského klubu príslušného plemena. Toto ustanovenie platí pre majiteľov psov aj súk.

Poradca chovu

Riadi a usmerňuje chov na základe výsledkov bonitácií a výstav, odporúča smery, ktorými sa má chov riadiť.

Spracúva a archivuje všetku chovateľskú agendu.Vystavuje pripúšťacie povolenia

V odôvodnených prípadoch navrhuje vyradenie chovných jedincov z chovu.

Vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na prednosti, ale aj nedostatky a chyby nielen jednotlivých vrhov. Sleduje hygienu a etiku chovu v jednotlivých chovateľských staniciach. V prípade ich porušovania môže dávať návrhy na pozastavenie chovateľskej činnosti.

PCH môže v ojedinelých prípadoch poveriť kontrolou vrhu iného chovateľa, rozhodcu s aprobáciou pre dané plemeno alebo veterinára, človeka, ktorý má zodpovedné skúsenosti s daným plemenom

Čipovanie

Čipovanie šteniat je povinné. Čipovanie vykonáva  veterinárny lekár. Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa. Veterinár zodpovedá za odbornosť úkonu a prevedie záznam do krycieho povolenia.

Chovní jedinci

Chovný pes a chovná suka sú jedinci, ktorí splnili podmienky zaradenia do chovu, ktoré sú určené SPKS.

Podmienky pre zaradenie psa a suky do chovu:

Dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov u suky a u psa 18 mesiacov (minimálny vek na použitie v chove), čistokrvnosť osvedčená preukazom pôvodu, vydaným niektorou plemennou knihou FCI, úspešné absolvovanie bonitácie, získanie stanovených výstavných ocenení. Importovaní jedinci musia mať preregistráciu rodokmeňa na SKJ. Zaradenie do chovu potvrdzuje plemenná kniha v PP. Záznam sa vykoná až po splnení všetkých podmienok, a to na žiadosť chovateľa u psa a pri zápise prvých šteniat u suky. Z chovu sa vylučujú psi a suky v odchovoch ktorých sa často vyskytujú hrubé chyby exteriéru, dedičné či patologické chyby.

Suky, ktoré dovŕšili 8 rokov. Psy bez vekového limitu.

O predĺžení chovnosti rozhodne výbor klubu po porade s PCH a na písomnú žiadosť chovateľa. Do chovu sa nesmú zaradiť jedince, na ktorých boli vykonané operačné zásahy na odstránenie anatomických, exteriérových či dedičných chýb.

CHOV

Je cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa môžu použiť len jedince zaradené do do registra chovných psov a súk vedeného SKJ, alebo plemennou knihou iného štátu zastrešeného FCI (platí pre krycieho psa, nie suku). Chovateľ, žijúci trvale na území SR musí mať chovného jedinca zaregistrovaného plemennou knihou SKJ.

V SPKV je možný chov – riadený a výberový

Riadený chov – je základným druhom chovu.

Podmienky pre zaradenie do riadeného chovu:

a/ Úspešné absolvovanie bonitácie s hodnotením „CHOVNÝ“

b/ Výstavy: najmenej dve, z toho jedna klubová alebo špeciálna, druhá na úrovní oblastnej, národnej alebo medzinárodnej usporiadanej pod patronátom FCI, s minimálnou známkou veľmi dobrý – suky, výborný – pes. Pes môže mať jednu známku veľmi dobrý. Trieda mladých, stredná, otvorená a šampiónov.

Výberový chov – je špeciálnym druhom chovu. Jedince zaradení do tohto druhu chovu musia spĺňať náročné podmienky stanovené SPKS

Podmienky pre zaradenie do výberového chovu:

a/ Úspešné absolvovanie bonitácie s hodnotením „CHOVNÝ“

b/ Výstavy: najmenej tri, z toho jedna klubová alebo špeciálna, ostatné na úrovni národnej alebo medzinárodnej usporiadanej pod patronátom FCI, so získaním známky výborný/á. Jedna výstava môže byť v triede mladých, ostatné v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov.

c/ Absolvovanie Rtg DBK, požadované obojstranne 0/0

d/ Šampión SK alebo Interšampión FCI

e/ Plnochruposť

Pripúšťacie povolenie

Vystavuje PCH, len na jedincov, ktorí splnili podmienky chovnosti.

O pripúšťacie povolenie požiada chovateľ v dostatočnom predstihu (aspoň 2 týždne) pred predpokladaným háraním suky písomne. (Nie v čase, keď sučka už začala farbiť, alebo keď ju je potrebné už nakrývať!) K žiadosti priloží fotokópiu PP suky (pokiaľ tak neurobil už skôr) a údaje o psovi s ktorým má záujem suku nakryť.

Dodatočné vystavovanie krycích listov na už nakrytú sučku je neprípustné. Výnimku udeľuje výbor klubu na základe podania PCH. Výnimka je prípustá iba na chovných jedincov. Nežiaduce krytie je chovateľ povinný nahlásiť PCH neodkladne.

Majiteľ psa požiadá majiteľa sučky o preukázanie sa platným krycím povolením, ktoré hneď po nakrytí podpíše.

Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom PCH.

Pokiaľ nedošlo ku krytiu, musí byť pripúšťacie povolenie vrátené do 2 týždňov PCH.

Pokiaľ došlo k potratu, pripúšťacie povolenie sa vracia do 2 týždňov PCH .

Pokiaľ ostala suka prázdna pripúšťacie povolenie sa vracia do 2 týždňov PCH od uplynutia predpokladaného termínu pôrodu.

Potrat ako aj neuskutočnený pôrod je povinný majiteľ suky oznámiť majiteľovi psa do 2 týždňov.

Pripúšťacie povolenie zašle PCH majiteľovi suky do 2 týždňov od obdržania žiadosti.

Pripúšťacie povolenie si ponecháva majiteľ suky až do narodenia šteniat.

Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi krycieho psa skutočnosť o narodení šteniat, a to najneskôr 2 týždne od pôrodu.

Párenie

Chovateľ v žiadosti o pripúšťacie povolenie uvedie vlastný návrh krycieho psa, alebo požiada o návrh PCH.

Párenie je povolené len medzi dvoma jedincami, ktorých PCH schválil!

Pokiaľ chovateľ použije iného krycieho psa a PCH odôvodní jeho nevhodnosť, môže PCH neuznať vrh a nedoporučí vystavenie PP šteňatám.

Párenie jednej suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je neprípustné. Šteňatám z takéhoto spojenia nebudú vydané PP. Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Počet párení u chovných psov nie je obmedzený.

Počet vrhov u chovných súk je limitovaný. Suka môže byť opätovne pripustená najskôr 12 mesiacov od posledného pôrodu alebo potratu.

Úhrada za párenie má byť dohodnutá ústne alebo písomne. Spôsob a výška úhrady je vecou chovateľov. Ak úhradou za krytie má byť šteňa, prislúcha prvá voľba majiteľovi suky a druhá majiteľovi psa.

Pri zahraničnom krytí musí mať pes splnené podmienky chovnosti štátu, kde má jeho majiteľ trvalý pobyt. Majiteľ suky zabezpečí všetky doklady potrebné k zápisu šteniat (fotokópia PP psa, fotokópia záznamu o výstavných oceneniach) ináč mu PCH nepotvrdí prihláška k zápisu šteniat.

Majiteľ chovného psa aj suky je povinný viesť si presné záznamy o krytí, pôrode, šteňatách ako aj adresy nadobúdateľov šteniat. Tieto záznamy na požiadanie predložiť kontrólnym orgánom a pri zmene vlastníka psa odovzdať túto dokumentáciu novému majiteľovi.

Vrh

Chovateľ oznámi PCH do 7 dní narodenie šteniat. Dohodne sa na kontrole vrhu, ktorú PCH vykoná do 30 dní od narodenia šteniat.

Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovaním a zápisom šteniat PP ako aj vystavenie PP pre šteňatá hradí majiteľ suky.

Poplatok za kontrolu vrhu je stanovený členskou schôdzou a činí 70 eur paušálny poplatok pre členov klubu.

V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia mať šteňatá minimálne 50 dní, musia byť schopné prijímať samostatne potravu, mať očkovania príslušné veku a musia byť  čipované.

Cena šteniat patrí do kategórie voľnej tvorby cien. Súčasťou ceny šteňaťa je aj jeho preukaz o pôvode, ktorý hradí chovateľ.

Počet ponechaných šteniat nie je limitovaný.