Dôležité oznamy

pre členov Shar-pei klub Slovensko

Členský poplatok 2013:

Dôležité! Únia kynologických klubov na svojom valnom zhromaždení zrušila vydávanie ročných známok. Kluby budú musieť priebežne aktualizovať zoznamy svojich členov na sekretariáte ÚKK. Z toho dôvodu je NEVYHNUTNÉ sprísniť platobnú disciplínu členských poplatkov. Výška členského poplatku ostáva nezmenená. Prosím, uhraďte potrebnú sumu na číslo účtu najneskôr do 30.4.2013. Po tomto dátume bude urobená sumarizácia členov a zaslaná na ÚKK. Neplatičom bude zrušené členstvo. Pri jeho obnove bude potrebné zaplatiť zápisný poplatok. Náš klub platí za každého člena odvody do ÚKK, preto vedenie neplatiča na zozname by bolo finančným poškodzovaním samotného klubu.

Členský poplatok: 17€

Zápisný poplatok: 7 € (Platí iba nový člen)

Číslo účtu: 2620761491/1100

Je veľmi dôležité, aby ste ako účel platby uviedli: vaše priezvisko  2013. Bez toho nebudeme môcť identifikovať Vašu platbu a môže dôjsť k zrušeniu členstva.


Nakoľko dochádza k organizačným zmenám v rámci celej Slovenskej kynologickej jednoty, náš klub je od 1.1.2013 zastrešený Úniou kynologických klubov a jej prostredníctvom Slovenskou kynologickou jednotou. Všetku poštovú korešpondenciu ( žiadosti o chov. stanicu, žiadosti o šampionáty a podobne…) preto adresujte na:
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
www.unkk.sk
Tel.: + 421 (0) 2 64 28 26 91  e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)
Plemenná kniha: Ildikó Melichová, Mobil: + 421 (0) 948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)


Na Slovenských výstavách sa bude od 1.1.2013
plemeno shar-pei deliť do samostatných tried podľa druhu srsti na Horst coat a Brush coat ( HC a BC). CAC triedy budú rozdelené, CACIB a BOB je samozrejme spoločný.


Identifikácia psov zákon č. 39/2007

Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky.

To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom – mikročipom.

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.

Čo to znamená pre nás?

Šteniatka sa čipujú. Kto chce šteniatka tetovať môže, ale je to iba dodatočná (naviac) identifikácia. Každý chovateľ pri predaji šteniatok musí zabezpečiť, aby pri predaji nedošlo k ich zámene. Musí mať k dispozícii čítačku a novému majiteľovi ukázať na čítačke, že má psíka a rodokmeň s rovnakým kódom.

Určite ste sa stretli s tým, že u niektorých veterinárov je čipovanie veľmi predražené. Komerčná hodnota čipu je od cca 3-4,5 EUR. K tomu si veterinár môže prirátať rabat a sumu za veterinárny úkon. U veterinárov platí voľná tvorba cien, preto si vo vlastnom záujme vytelefonujte veterinára, ktorý poskytuje čipovanie za prijateľnú sumu. Zoznam veterinárov oprávnených čipovať nájdete na našej webovej stránke.

Prečítajte si manuál: Otázky a odpovede k identifikácii psov (Vypracované Štátnou veterinárnou správou SR ).

  • Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 15.11.2006 schválilo nasledovné zmeny:
  • Doplnenia výstavného poriadku:
  • Od 1.1.2007 nastupujú do súťaže o titul Víťaza plemena aj jedince z triedy veteránov ohodnotené známkou Výborný 1.

Na výstavách usporiadaných chovateľskými klubmi pod záštitou SKJ v jednom kalendárnom roku, môžu byť zadané dve čakateľstvá na slovenské šampionáty – CAC a CAJC a v prípade, že klub bude z poverenia svetového, resp. európskeho chovateľského klubu organizovať svetovú alebo európsku špeciálnu/klubovú výstavu, môže na základe požiadania SKJ povoliť zadanie aj tretieho čakateľstva na slovenské šampionáty.

  • Platby za služby sekretariátu SKJ:

V prípade, že chovateľ/žiadateľ neuhradí od 1. januára 2007 poplatky za výkony plemennej knihy a sekretariátu SKJ, bude účtovaný príplatok [viď cenník SKJ]  za každú zaslanú upomienku k sume, ktorú má chovateľ/žiadateľ uhradiť

  • Valné zhromaždenie SKJ schválilo na svojom zasadnutí dňa 18.12.2007:
  • Podklady k prihláške na zápis vrhu:

od 1. mája 2007 je chovateľ povinný prikladať ku každej prihláške na zápis vrhu aj kópiu členského preukazu s platnou členskou známkou na príslušný kalendárny rok. Bez priloženej kópie členského preukazu s platnou známkou na príslušný kalendárny rok nebude vrh registrovaný.

  • Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2005 schválilo
  • Doplnenie výstavného poriadku:

Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísny zákaz používania kozmetických prípravkov na úpravu srsti (spraye, púdre, laky), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach mimo doby nevyhnutne potrebnej na prípravu psa, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu (double handling).

Porušenie týchto nariadení má za následok vylúčenie psa a vystavovateľa z výstavy.

  • Podmienky registrácie importovaných jedincov:

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia.

Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.