Pozvánka na členskú schôdzu

Vážení členovia klubu,

týmto Vás pozývame na členskú schôdzu Shar pei klubu Slovensko, ktorá sa uskutoční 18.10.2019 so začiatkom od 18:30 hod. v reštaurácií V siedmom nebi, Dolné diely 1, 925 23 Jelka

Program členskej schôdze:

  1. Privítanie členov a otvorenie ČS
  2. Prezentácia, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov ČS
  3. Zhodnotenie aktivít od poslednej ČS
  4. Správa poradcu chovu
  5. Správa o hospodárení  klubu za rok 2018
  6. Správa kontrolóra
  7. Rôzne
  8. Záver

Po skončení ČS sa uskutoční večera pre členov. Preto žiadame potvrdiť účasť na ČS do 14.10.2019 mailom na veronika.bazso@gmail.com 

Náklady spojené s účasťou na ČS si hradí každý člen samostatne.

Za výbor klubu:    Kristina Abeid, tajomník

Pozvánka na členskú schôdzu na stiahnutie pdf