Ochrana osobných údajov

Klubová výstava 2021

Miesto a dátum konania / Place and Date
Veľké Úľany, jazdecký areál.
Prebieha spoločne s Oblastnou výstavou.

Adresa/Address: Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský)

Nájdete na mape / Find on the map:

Dátum/Date
10.7.2021 – sobota/Saturday

Príjem psov/Registration:
16:00 vo výstavnom kruhu/ in the ring

Štartovacie číslo a dokumenty si vyzdvihnete v kruhu/Pick your Start number up in the ring.

Začiatok posudzovania/Start of the judging
17:00

predpokladaný začiatok záverečných súťaží
20:00

Rozhodca / Judge
MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK

Spôsob prihlásenia a uzávierka / Payment and Entry close

Prihlásenie na klubovú výstavu je možné prostredníctvom on line systému. Pre prihlásenie na KV kliknite na baner.

For entry of dog, please, use on line system. For an entry click on the banner.

Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému.
For entry of dog, please, use on line system

Špeciálna klubová výstava sa koná v rámci Oblastnej výstavy. Máte možnosť prihlásiť sa na obe výstavy. Link na propozície OV a prihlasovanie nájdete TU
Tituly VN1 a V1 z Oblastnej výstavy (z tried mladších šteniat, dorastu a veteránov) sú akceptované pri žiadosti o šampionát šteniat a veteránov.
The Club show is running at the same time and on the same showground as the regional dog show. You have opportunity to enter your dog in two shows (club and regional). Titles very promising (minor puppy and puppy class) are accepted for achievement of the Puppy champion certificate. For regional dog show you need to use separate on line tool. Here

Uzávierka / Deadline: 26.6.2021.


KV bude spojená s bonitáciou (po výstave). BONITÁCIA je prípustná od veku 12 mesiacov. Nutná samostatná prihláška.TU

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri online systéme musí uviesť variabilný symbol.

Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Poplatky / Payments

Platba na výstave je možná iba pre zahraničných vystavovateľov s + 5 € za každého psa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou. Štatistika prihlásených psov bude zverejnená na webovej stránke 2 dni pred uzávierkou a bude aktualizovaná do ukončenia prihlasovania.

The closing date is the deadline for your payment within the given closing date prices. Exhibition fees that do not appear on the organiser’s account by the day of the closing date or those that are unidentified are to be considered unpaid. Any owner/exhibitor must state his/her a variable symbol, so the payment can be correctly identified. Dogs entered into minor puppy, puppy, veteran and honorary classes cannot be considered as first entered dog. Discount for any additional dog can be acknow ledged only if the name of the owner is fully identical with the name of the first dog owner’s name. In case of cancellation of the application or refunding the fees for whatever the reason, the cancellation fee 10 € and the Payment at the show is permitted only for foreign exhibitors with extra fee + 5 € for each dog depend of on line registration till deadline!

Bankové spojenie / Bank account
Tatra banka
Názov účtu: Shar-pei klub Slovensko
Číslo účtu: 2620761491/1100
SWIFT CODE: TATR SK BX
IBAN: Sk 35 1100 0000 0026 20761491

Všeobecné ustanovenia
Výstava je zastrešená SKJ  a FCI. Platia na nej výstavne poriadky týchto strešných organizácií. Zúčastniť sa jej môžu iba psy, s registráciou v plemenných knihách FCI. V prípade chýbajúcich dokumentov potrebných pre triedu šampiónov a čestnú, budú jedinci preradení automaticky do triedy prislúchajúcej ich veku. Psy starší ako 15 mesiacov do triedy otvorenej. Doklady doručené po uzávierke nebudú akceptované. Prihláška musí byť vypísaná pre každého psa separátne a zaslaná on line systemom. Akceptovaná je iba prihláška s uhradeným výstavným poplatkom. Platba a prihlasovanie psa na výstave nie je možné. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou.

Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré jeho pes spôsobí alebo zapríčiní. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením údajov, ktoré sú v nej uvedené na účely organizovania výstavy, výstavnej administratívy a zverejnenie výsledkov vrátane fotografií psov a majiteľov. Na výstave je zakázaný duble handling, voľné pobehovanie psov (bez vôdzky) a predaj šteniat.

General provisions
The show is held under the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered with the stud books recognised by the FCI can enter the show. Lacking any necessary document (a copy of the Championship certificate for the champion class and a copy of a title awarding for the honorary class) will be automatically entered into the open class without notifying owners. A copy of the pedigree must be enclosed to each application. In case of a wrong class on the entry form, the dog will be automatically entered in the correct class according to his age, any dog older than 15 months will in this case be entered in the open class. Documents received after entry closure will not be accepted. Fill in a separate form for each dog. Applications should be sent by on line portal only.  The exhibitor commits to pay the exhibition fees even when he/she will not take part at the show. Should the show not be held for the unforeseen cases, the exhibition fees will be used to cover the expenses. The organiser may refuse to accept the application without stating the reason. The organizer cannot be held responsible for damages caused by/to a dog. The owner is responsible for any damages caused by the dog. Owners of the dogs awarded with the BOB title are obliged to take part at the final competitions, otherwise they cannot claim a BOB prize. A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. It is forbidden to treat the coat, skin or nose with anything that alters the structure, colour or form. It is forbidden to prepare the dog at the show grounds with any substances or equipment. Double handling from outside of the ring is forbidden. It is not allowed to enter the dog on the day of the show. Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden.

Veterinárne podmienky / Veterinary regulations
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.

Protesty / Protests
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Any decision made by a judge regarding the qualifications, awards and placing is final and indisputable. However, complaints about the organization of the show and about the procedure followed to give the qualifications, awards and placements are admissible and have to be made immediately in writing to the organiser of the show, followed by the immediate deposit of 50€, as surety. If the complaint is found to be unjustified, the surety will be kept by the organiser. If the complaint is found to be justified, the money will be refunded to the complainant.

Triedy / Classes
Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Minor Puppy since correctly vaccinated till to 6 months of age
Puppy class 6-9 months
Junior class 9-18 months
Intermediate class 15-24 months
Open class since 15 months
Champion class  till 15 months – only for dogs with any championship certificate of country which is member of FCI. (Championship certificate compulsory)
Veteran class since 8 years and over
Honour class dogs with titles: champion, national winner, club winner or winner of specialty show. This titles must be achieved in adult class.

Tituly a čakateľstvá / Titles and chalange certificates
CAJC – Môžu získať pes a suka v triede mladých s ocenením V1.
CAC – Môže sa udeliť psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením V1.
Res. CAC – Môže sa udeliť psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením V2, ak v danej triede bol udelený CAC.
Víťaz plemena (BOB) – Do súťaže postupujú jedinci s titulmi KV 21, KVJ 21, a veterán suka a pes s ocenením V1.
Víťaz opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena, ktorí súťažili o titul BOB.
Klubový víťaz 2021 – zvlášť pre dospelú suku a dospelého psa
Klubový víťaz junior 2021 – zvlášť pre suku a psa z tried juniorov
Klubový víťaz veterán 2021 – zvlášť pre suku a psa z tried veteránov s titulmi V1
CAC-J, CAC-SR, r. CAC, KV2021, KVJ2021, BOB, BOS

Súťaže / Competitions

  • Najkrajší pár psov/Best brace
  • Chovateľská skupina /Best breeders group

Víťaz plemena sa môže zúčastniť súťaže BIS SUPRIME spolu s víťazom Oblastnej výstavy a s BOB ostatných klubových výstav.

BOB can join the BIS SUPRIME competition together with BOB of the regional show and other BOBs of club shows.

Tituly klubový víťaz a klubový víťaz junior sa zadávajú iba psom vo vlastníctve člena klubu!
Titles a Club winner and a Club winner junior are available only to dogs owned by the club members!

Súťaže / Competitions
• 
Najkrajší pár psov/Best brace
• Chovateľská skupina/Best breeders group