Ochrana osobných údajov

Klubová výstava 2023 CAJC, CAC SR, BOB, BOS

Miesto a dátum konania

7. máj 2023  – Veľké Úľany, popri Oblastnej výstave (môžete sa prihlásiť na obe výstavy).

Adresa: Jazdecký areál, Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský).

KV 07.05.2023

Rozhodca

Zeljko Lozič/Srbsko

Z vážnych dôvodov sa ospravedlnil pán rozhodca Željko Lozic.
Klubovú výstavu bude posudzovať pán András Polgár.

Program

Od 9:00 Príjem psov v kruhu
10:00     Posudzovanie v kruhu
14:30      Záverečné súťaže Oblastnej výstavy, kde sa víťaz (BOB) zo špeciálnej výstavy zúčastňuje súťaže o PES SYMPATIA

Zmena programu vyhradená!

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Rozhodca posudzuje podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! 

Prihlásenie

Na výstave sa budú písať posudky. 

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ,  propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Uzávierka a výstavné poplatky

1. uzávierka 10. 4. 2023 | 2. uzávierka 25. 4. 2023

WordPress Responsive Table

Platba len platobnou kartou cez online prihlasovací portál! Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.

Triedy

mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov, 
trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov, 
trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov, 
trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia, 
trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny, 
trieda veteránov – od 8 rokov, 
trieda čestná – pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu). Táto trieda je mimo konkurencie a víťazi nie sú ocenení titulom CAC, ani nesúťažia o BOB. 

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

Zmenu triedy si môžete vykonať sami vo svojom menu do dátumu poslednej uzávierky bezplatne.

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
CAC SR – Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
Reserve CAC – Môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
Klubový víťaz – Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám.  Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali ocenenie CAC v triede strednej, otvorenej a šampiónov. Udelený môže byť iba psov, ktorého majiteľ je člen klubu.
Klubový víťaz JUNIOR  Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám. Len jedincom, ktoré získali známku „Výborný 1, CAJC v triede mladých. Titul nie je nárokovateľný. Udeľuje sa iba psov, ktorého majiteľ je člen klubu.
BOB – Víťaz plemena – Udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali tituly CAC, CAJC a V1 v triede veteránov
BOS – Najlepší jedinec opačného pohlavia

Súťaže

Najkrajší pár psov
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

Chovateľská skupina
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch a maximálne piatich jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

Veterinárne podmienky

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti   besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.