Ochrana osobných údajov

Klubová výstava 2024 CAJC, CAC SR, BOB, BOS

Miesto a dátum konania

14.9.2024 
Lebuj Pub, Janovce 22 {okres Galanta}, Slovensko

Rozhodca

Csaba Pettkó/HU

Program

Od 10:00 Príjem psov v kruhu
11:00     Posudzovanie v kruhu

Posudzovať sa bude viac plemien v kruhu. Predpokladaný začiatok posudzovania Shar Pei je 12:00 hod. Po posudzovaní bude bonitácia. 

Zmena programu vyhradená!

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Rozhodca posudzuje podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! 

Prihlásenie

Na výstave sa budú písať posudky. 

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ,  propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Uzávierka a výstavné poplatky

Uzávierka 28. 8. 2024

WordPress Responsive Table

Platba len platobnou kartou cez online prihlasovací portál! Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.

Triedy

Mladší dorast – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
Dorast – od 6 – 9 mesiacov. 
Mladých – od 9 – 18 mesiacov. 
Stredná – od 15 – 24 mesiacov. 
Otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia. 
Šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny.
Veteránov – od 8 rokov.
Čestná – pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu). Táto trieda je mimo konkurencie a víťazi nie sú ocenení titulom CAC, ani nesúťažia o BOB. 

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

Zmenu triedy si môžete vykonať sami vo svojom menu do dátumu poslednej uzávierky bezplatne.

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
CAC SR – Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
Reserve CAC – Môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
Klubový víťaz – Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám.  Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali ocenenie CAC v triede strednej, otvorenej a šampiónov. Udelený môže byť iba psov, ktorého majiteľ je člen klubu.
Klubový víťaz junior – Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám. Len jedincom, ktoré získali známku „Výborný 1, CAJC v triede mladých. Titul nie je nárokovateľný. Udeľuje sa iba psov, ktorého majiteľ je člen klubu.
Klubový víťaz veterán – tento titul získava samostatne pes a sučka, ktorí získali ocenenie Výborný 1  v triede veteránov. Titul nie je nárokovateľný.
CC EFSPC – titul zadávaný Európskou federáciou shar pei klubov – najlepšia dospelá suka a najlepší dospelý pes (nastupujú všetci s ocenením CAC). Ide o psa / suku súčasne ceneným titulom Klubový víťaz. Titul nie je nárokovateľný.
J-CC EFSPC – titul zadáv aný Európskou federáciou shar pei klubov – najlepšia suka aj najlepší pes z triedy juniórov, ktorí dostali ocenenie CAJC. Ide o psa / suku súčasne ceneným titulom Klubový víťaz junior. Titul nie je nárokovateľný.
V-CC EFSPC – titul zadávaný Európskou federáciou shar pei klubov – najlepšia suka a najlepší pes s ocenením Výborný 1. Ide o psa / suku súčasne ceneným titulom Klubový víťaz. Titul nie je nárokovateľný.
BOB Víťaz plemena – Víťaz Klubovej výstavy 2024 – Udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali tituly CC EFSPC suka a CC EFSPC pes, J CC EFSPC pes aj suka, V CC EFSPC suka j pes.
BOJ – Udeľuje sa najlepšiemu psovi, alebo suke s titulmi Klubový víťaz junior.
BOV – Udeľuje sa najlepšiemu psovi, alebo suke s titulmi Klubový víťaz veterán.
BOS – Najlepší jedinec opačného pohlavia na Klubovej výstave 2024. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali tituly CC EFSPC suka a CC EFSPC pes, J CC EFSPC pes aj suka, V CC EFSPC suka j pes a neboli ocenení titulom BOB.

Súťaže

Najkrajší pár psov
Chovateľská skupina

Veterinárne podmienky

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti   besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde. 

CLUB SHOW Shar pei klub Slovakia, CAC SR, CC EFSPC

Date: 14. 9. 2024
Show ground: Lebuj Pub, Janovce 22 {region Galanta}, Slovakia
JUDGE: Csaba Pettkó – HU

PROGRAM

10:00    Entering the dogs in the ring

11:00    Judging in the ring

More laps will be judged. Tentative time for Shar Pei is 12:00. We reserve the right to change the program! 

GENERAL TERMS

The show is organized according to the reglements of  SKJ and the regulations issued by the organizer. Only individuals registered in the studbooks recognized by the FCI can take part in the show. A readable copy of the dog’s original pedigree must be attached to each application. Each entered dog registered must have a pedigree, proof of registration (puppy card) is not enough. Applications for dogs for which the pedigree certificate issued by the FCI-recognized studbook will not be uploaded to the online system will be automatically deleted (this also applies to minor puppy and puppy classes). The organizer has the right not to accept the application without stating the reason. It is not possible to enter a dog on the day of the show. It is not possible to transfer a dog to another class on the day of the show. If the show is not held for reasons beyond the control of the organizer, the entry fees will be used to cover the incurred costs.

A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. The use of sprays, powders and other cosmetic products is prohibited. Double handling of dogs from outside of the ring is prohibited.

It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables except the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or combed). Violation of these prohibitions may result in the exclusion of the dog from the show. In breeds where the standard does not allow docking/cropping, it is upon the decision of the judge not to judge this dog, as there is an indication of an operation being done with a purpose of correcting the natural state of the body feature (e.g. docked tail, cropped ear). There as on why a CANNOT BE JUDGED mark was given must be clearly stated in the critique.

The judge will judge according to valid breed standards issued by the Federation Cynologique  Internationale (FCI). The judge may refuse to judge a dog that enters the ring late. The judge is obliged to refuse to judge a dog whose owner does not present the dog’s pedigree at the request of the ring steward.

Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden!

The organizer is not responsible for damages caused by the dog or to the dog. The owner is responsible for all damage caused by his dog. Free running of dogs around the showground is prohibited. The exhibitor is responsible for the well-being of his dog at the show – he must not expose him to situations that could endanger his health or even his life, e.g. leave it in the car in extreme winter or heat or treat it cruelly. Anyone who violates these principles will be excluded from this and subsequent shows.

The exhibitor by entering the dog for the show as a person concerned in accordance with § 13 of Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data, gives its consent to the organizer for the processing of his personal data (name, surname) and agrees to their publication (name, surname), photo documentation and results of the show on the organizer’s website.

The organizer has the right not to allow the exhibitor to participate in the show (whether in the breed ring or in the final ring), if the exhibitor does not use and properly wear the correct and visible catalog number of the individual he is exhibiting! 

ENTRY REGISTRATION

Only online entry is allowed. Please, use link https://www.clubdogshow.sk/.

By submitting the entry of his/her dog the exhibitor is obliged to abide by the SKJ show regulations and Slovak veterinary rules. The exhibitor is giving his/ her permission to publish his/her adress in the exhibition catalog and on the website of the organizer. He/she also agrees with publishing pictures, results and critiques of his/her dog as much as needed by the organizer, the SKJ or partners of the show. The entry of a dog is financially binding.

ENTRY DEADLINE AND ENTRY FEES

1. closing date  28. 9. 2024

WordPress Responsive Table

Bank card payment only via online entry form! Entry fees must be paid within 24 hours after registration.

Entry cancellation is not possible. Exhibition fees for the not accepted entries will be returned to the account from which they were paid within 30 days after the end of the show. No need to send a request. In case of refunding the fees for whatever the reason, the fee 10 € will be deducted.

CLASSES

Minor Puppy class correctly inoculated puppies up to 6 months 
Puppy class 6-9 months
Junior class 9-18 months
Intermediate class 15-24 months
Open class 15 months and over
Champion class 15 months and over (Championship certificate compulsory)
Veteran class 8 years and over

Honour class from dogs with titles Interchampion, Champion, National and Club winner (Title certificate compulsory). This class is out of competition and winners are not awarded by CAC nor compete for BOB. 

Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the grading excellent or very good are placed. In Minor puppy and Puppy class the first four with the grading very promising are placed.

You can change the class on your own till the end of the 2nd entry deadline free of charge.

TITLES 

CAJC SR – Certificate for the Junior Champion title of Slovakia may be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 1st in junior class.
CAC SR – Certificate for the Champion of Slovakia may be awarded to dogs and bitches graded Excellent 1st in intermediate, open, working or champion class.
Reserve CAC – May be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 2nd in intermediate, open, working or champion class.
Club winner, CC EFSPC – Dogs and bitches separately that received a CAC in intermediate, open and champion class, compete for the this title. Only dogs owned by member of the club can be awarded by this title.
Club winner junior, J – CC EFSPC – Dog and bitch that received a CAJC in junior class compete for this title separately. Title is not claimable. Only dogs owned by member of the club can be awarded by this title.
Club winner veteran, V – CC EFSPC – Dog and bitch that received a Excellent 1in veteran class compete for this title separately. Title is not claimable. Only dogs owned by member of the club can be awarded by this title.
BOB – Best of breed – Awarded to the best male or female from each breed. Dogs and bitches with CAJC, FCI CACIB and BOV compete for this title.
BOJ – Best junior Awarded to the best male or female with title Club winner Junior.
BOV – Best junior Awarded to the best male or female with title Club winner Veteran.
BOS – Best of Opposite Sex 

COMPETITIONS
The best couple
The best breeding group

VETERINARY REGULATIONS

Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations. We would like to ask and recommend that dogs have a vaccination against kennel cough.

logo-thesharpeiarchives