Ochrana osobných údajov

Pozývame všetkých majiteľov a priaznivcov plemena

do radov členov chovateľov Shar-peiov

Prihlášku do klubu si  môžete vyžiadať od ekonóma klubu, ktorý má zároveň na starosti matriku klubu, alebo si ju stiahnuť na webovej stránke:  – TU 

Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu ekonóma/matrikára klubu mailom dubravova@aplin.sk alebo poštou:
Gabriela Dúbravová, Belinského 8, 851 01 Bratislava
Členské poplatky:
Zápisný poplatok  (iba pri prihlásení sa za člena klubu) 20 €.
Členský poplatok do klubu na rok je 30 € za jeden rok.

Nový člen musí zápisný a členský poplatok zaplatiť spolu so zaslaním prihlášky. V prípade neprijatia za člena klubu mu poplatky budú vrátené.

Členský poplatok na nasledujúci rok musí byť uhradený do konca februára príslušného roka.

Platbu uhraďte vložením čiastky na účet klubu, vo výnimočných prípadoch k rukám ekonóma.

Do správy pre prijímateľa napíšte skratku účelu platby – (napr.: J.Novák, CP 2018)

Bankové spojenie:
Tatra banka, názov účtu: Shar-pei klub Slovensko,
číslo účtu: 2620761491/1100
SWIFT CODE: TATR SK BX, IBAN: Sk 35 1100 0000 0026 20761491

Zdroj odborných informácií