Ochrana osobných údajov

Stanovy

Shar-pei klub Slovensko

Stanovy
Shar-pei klubu Slovensko

Shar-pei klub Slovensko, občianske združenie

sídlo: Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika
IČO: 35533544, registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – číslo: VVS/1-900/90-11861


PREAMBULA.

Shar-pei klub Slovensko (ďalej len „združenie“ alebo „klub“ ) vzniklo dňa 16.9.1996 registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Členská schôdza združenia dňa 15. Novembra 2015 rozhodla o zmene stanov združenia.

Členská schôdza združenia dňa 15. novembra 2015 rozhodla o zmene stanov združenia formou prijatia úplného znenia nových stanov, ktoré dňom ich vzatia na vedomie zo strany ministerstva postupom podľa ust. § 11 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“) v plnom rozsahu zrušujú a nahrádzajú doposiaľ platné stanovy v znení všetkých zmien, doplnkov a úplných znení, ktoré boli doposiaľ prijaté, a to v nasledovnom znení:

S T A N O V Y
občianskeho združenia v úplnom znení

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1.
Identifikácia združenia

Názov občianskeho združenia: Shar-pei klub Slovensko, občianske združenie

Sídlo občianskeho združenia: Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany
IČO: 35533544
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – číslo : VVS/1-900/90-11861

Cieľ činnosti združenia je v súlade s platnými právnymi predpismi a na demokratických zásadách napĺňať a realizovať práva členov Shar-pei klubu Slovensko, občianskeho združenia (ďalej len „združenie“ alebo „klub“) – majiteľov, chovateľov a sympatizantov čistokrvných plemien psov zastrešených klubom, slobodne sa združovať v dobrovoľnom, neziskovom a apolitickom združení, ktorého činnosť považujú za zmysluplné a prospešné trávenie voľného času, najmä:

a/ v maximálnej miere prispievať k chovu čistokrvných jedincov plemien psov zastrešených klubom na Slovensku bez znakov kríženia a so zodpovedajúcim zdravotným stavom, temperamentom a pevným nervovým systémom. Za týmto účelom bude klub:

  • usporadúvať výstavy a bonitácie podľa platných štandardov Medzinárodnej kynologickej federácie – Fédération Cynologique Internationale (ďalej len „FCI“)
  • hľadať možnosti upevnenia ďalších pracovných vlôh plemien psov zastrešených klubom,
  • koordinovať chov, viesť príslušné evidencie chovných jedincov a odporúčať chovateľom vhodných jedincov ku krytiu,
  • poskytovať členom informácie a odbornú pomoc pri podpore chovu a propagácii plemien psov zastrešených klubom,
  • v potrebnej miere spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, inými občianskymi združeniami, najmä so vzťahom ku kynológii a chovu čistokrvných psov a s FCI ako celosvetovo uznávanou kynologickou organizáciou medzi základné úlohy ktorej patrí vytváranie a úprava štandardov jednotlivých plemien psov a tvorba predpisov pre ich chov,
  • vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu,

b/ dobrovoľná nekomerčná a nezisková svojpomoc medzi klubom a jeho jednotlivými členmi.

Klub poskytuje chovateľský servis aj nečlenom. O poskytnutí chovateľského servisu rozhoduje Výbor klubu na základe žiadosti nečlena klubu.
O rozšírení alebo zmene činnosti združenia rozhoduje členská schôdza v súlade s týmito stanovami.

Orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
sú upravené v časti IV. stanov.

Charakter občianskeho združenia a časové trvanie: Klub je dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb v zmysle zákona o združovaní občanov založené na dobu neurčitú. Klub môže vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií.

Organizačné jednotky: Združenie nezriaďuje žiadne organizačné jednotky.

Zásady hospodárenia: sú upravené v časti II. stanov.

ČASŤ II.
MAJETOK a zásady hospodárenia združenia

Článok 2.
Majetok a zásady hospodárenia združenia

Majetok združenia je súbor vecí, práv a oceniteľných hodnôt a je tvorený z nasledovných položiek:

a/ vstupné členské vklady a ročné členské príspevky členov v zmysle stanov,
b/ peňažné a nepeňažné dary a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb a
c/ peňažné prostriedky, veci a oceniteľné práva získané v rámci činnosti združenia.

Základnými zásadami hospodárenia združenie sú:

a/ majetok združenia je evidovaný a účtovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a môže byť použitý výlučne na plnenie účelu združenia a v prospech jeho členov,
b/ o použití majetku rozhoduje podľa potrieb združenia Výbor klubu v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov združenia.

Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Vedenie účtovníctva zabezpečuje Výbor klubu.

Združenie vedie účtovníctvo, spracováva a príslušným orgánom verejnej moci poskytuje výkazy a informácie o svojej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí účtovného obdobia v čase a spôsobom upraveným na vec sa vzťahujúcimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a predkladá sa spolu s návrhom na prípadné použitie a rozdelenie zisku na schválenie členskej schôdzi.

Združenie môže na základe rozhodnutia členskej schôdze vytvoriť rezervný fond, ktorý možno použiť na krytie prípadných nepredvídaných strát, alebo mimoriadnych výdavkov združenia. O použití rezervného fondu rozhoduje Výbor klubu. Rezervný fond sa bude v prípade jeho vzniku dopĺňať podľa rozhodnutia členskej schôdze.

ČASŤ III.
POSTAVENIE, PRÁVA A POVINNOSTI členov združenia

Článok 3.
Členstvo v  združení

Riadnymi členmi združenia môžu byť majitelia, chovatelia a sympatizanti chovu čistokrvných plemien psov zastrešených klubom, a to:

a/ fyzické osoby ktoré dovŕšili 18 rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony a
b/ právnické osoby.

Záujemca o členstvo v združení musí podpísať a doručiť Výboru klubu vyplnenú písomnú prihlášku. Spolu s prihláškou je záujemca povinný zaplatiť do pokladne, alebo na účet združenia:

a/ vstupný vklad vo výške určenej členskou schôdzou a
b/ ročný členský príspevok vo výške určenej členskou schôdzou pre príslušný kalendárny rok. Novoprijatí členovia hradia členské príspevky bez ohľadu na termín ich prijatia v príslušnom kalendárnom roku.

Na prijatie za člena nemá záujemca právny nárok a rozhodnutie o jeho prijatí alebo neprijatí je vecou združenia a jeho členov. Riadnymi členmi sa môžu stať tí, ktorí boli schválení členskou schôdzou a zaplatili vstupný členský vklad do konca mesiaca február kalendárneho roku. Riadnym členom sa môže stať len asociovaný člen združenia, po jednom roku asociovaného členstva.

Asociovaný člen sa stáva riadnym členom automaticky, ak má zaplatený členský príspevok na príslušný rok.

Výkon práv člena združenia môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe stanov alebo na základe rozhodnutia členskej schôdze a v súlade zo stanovami a platnými právnymi predpismi alebo na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu.

Člen združenia nesmie vykonávať práva na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných členov združenia a združenie a jeho orgány musia zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými členmi rovnako.

Na základe rozhodnutia Výboru klubu môže byť udelené neformálne Čestné členstvo v združení:

a/ fyzickej osobe ktorá dovŕšila 18 rok veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
b/ právnickej osobe.

Čestný člen združenia sa môže zúčastňovať na činnosti združenia, má však obmedzené práva a povinnosti voči riadnemu členovi v rozsahu podľa článku 4 Stanov združenia. Udelené čestné členstvo môže byť odňaté na základe rozhodnutia členskej schôdze a zaniká dňom, kedy bude oznámenie o takejto skutočnosti doručené dotknutej osobe.

Členom združenia môže byť tak tuzemská ako aj zahraničná fyzická či právnická osoba spĺňajúca podmienky na prijatie ale bez hlasovacieho práva.

Členstvo v združení zaniká:

a/ dobrovoľným vystúpením, dňom doručenia takéhoto oznámenia člena klubu,
b/ smrťou, dňom úmrtia člena združenia (členstvo v združení nie je možné zdediť),
c/ dňom doručenia rozhodnutia Členskej schôdze o vylúčení člena v disciplinárnom konaní pre hrubé alebo opakované porušenie stanov alebo vnútorných noriem združenia,
d/ nezaplatením členského na príslušný kalendárny rok najneskôr do posledného kalendárneho dňa mesiaca február bežného roka,
e/ zánikom združenia.

11. Člen, ktorého členstvo zaniklo nemá právo na vrátenie vstupného vkladu a ročného členského príspevku.

Článok 4.
Práva a povinnosti ČLENOV ZDRUŽENIA.

Každý riadny člen združenia má najmä tieto práva:

a/ podieľať sa na činnosti združenia, navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do orgánov združenia a navrhovať orgánom združenia všetko, čo považuje za potrebné na ochranu svojich záujmov a zlepšenie činnosti združenia, zúčastňovať sa na členskej schôdzi, uplatňovať na nej návrhy, hlasovať, požadovať informácie týkajúce sa záležitostí združenia, využívať výhody klubu, ak spĺňajú podmienky na udelenie týchto výhod,

b/ ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z orgánov združenia, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať príslušný okresný súd o jeho preskúmanie v súlade s § 15 zákona o združovaní občanov.

c/ Po zrušení združenia s likvidáciou má člen právo na podiel na likvidačnom zostatku podľa stanov.

Každý riadny člen združenia má najmä tieto povinnosti:

a/ zaplatiť do pokladne alebo na účet združenia vstupný členský vklad vo výške určenej rozhodnutím členskej schôdze a riadne a včas platiť ročné členské príspevky,

b/ rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia a práva a záujmy ostatných členov združenia a pri svojej činnosti v rámci združenia postupovať v súlade s jej vnútornými pravidlami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami jeho orgánov a v rámci svojich možností a schopností sa podieľať na tvorbe a zveľaďovaní majetku, chrániť a udržiavať majetok združenia, ktorý mu bol zverený ,

c/ spolupracovať s orgánmi združenia a upozorňovať ich na každú skutočnosť, ktorá by mohla mať za následok škodu na majetku združenia alebo inú ujmu.

Čestný člen má všetky práva podľa článku 4 bod 1 a bod 5 Stanov s výnimkou práva voliť a byť volený do orgánov klubu a hlasovať na zasadnutiach členskej schôdze a práva na likvidačný zostatok. Čestný člen má všetky povinnosti v zmysle článku 4 bod 2 Stanov klubu s výnimkou povinnosti zaplatiť vstupný vklad a ročné členské príspevky.

Asociovaný člen má všetky práva podľa článku 4 bod 1 a bod 5 Stanov s výnimkou práva voliť a byť voliť do orgánov klubu a hlasovať na zasadnutiach členskej schôdze a práva na likvidačný zostatok. Čestný člen má všetky povinnosti v zmysle článku 4 bod 2 Stanov klubu. Asociovaný člen je povinný uhradiť združeniu vstupný členský vklad a ročný členský príspevok vo výške a v lehote určenej členskou chôdzou.

Všeobecné ustanovenie: Každý člen združenia má okrem práv upravených stanovami všetky ďalšie práva a povinnosti stanovené najmä zákonom o združovaní občanov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČASŤ IV.
ORGÁNY združenia

Článok 5.
Orgány združenia

Orgány a ich členov volí o odvoláva členská schôdza v zmysle stanov združenia.

Orgánmi združenia sú:

a/ Členská schôdza,
b/ Výbor klubu,
c/ Kontrolór.

Článok 6.
Členská schôdza

Najvyšším orgánom občianskeho združenia je členská schôdza (ďalej len „ČS“). Člen združenia sa zúčastňuje ČS osobne.

Na ČS sa okrem členov združenia zúčastňujú: Výbor klubu a kontrolór.
Na ČS sa môžu na pozvanie výboru klubu zúčastniť aj iné osoby.

Do pôsobnosti ČS patrí najmä:

a/ rozhodovanie o zmene stanov,
b/ voľba a odvolanie orgánov združenia ,
c/ schválenie vstupného vkladu a ročného členského príspevku, účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, prípadne úhrade strát združenia,
d/ rozhodnutie o zrušení združenia,
e/ schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov združenia, resp. osôb činných pre združenie,
f/ rozhodnutie v 2. stupni vo veciach vylúčenia člena združenia kde v prvom stupni rozhodne výbor klubu,
g/ rozhodnutie o odvolaniach členov združenia voči rozhodnutiam Výboru klubu,
h/ rozhodnutie o prijatí Chovateľského poriadku a bonitačného poriadku.
i/ rozhodovať aj o iných zásadných otázkach, a to aj vtedy ak prislúchajú iným orgánom združenia. Rozhodnutie ČS v takejto veci je záväzné pre všetky orgány združenia.

Členská schôdza sa koná najmenej raz za rok (riadna ČS spravidla do konca mesiaca apríl bežného roka) a zvoláva ju Výbor klubu písomnou pozvánkou zasielanou všetkým členom združenia. Pozvánka sa zasiela členom spravidla 15 dní pred konaním ČS na adresu podľa zoznamu členov.

Pozvánka na ČS musí okrem identifikačných údajov združenia obsahovať:

a/ miesto, dátum a hodinu konania a údaj, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna ČS,
b/ program rokovania ČS.

Výbor klubu zvolá mimoriadnu ČS:

a/ ak o to požiadajú písomne členovia s najmenej 1/3 hlasov tak, aby sa konalo najneskôr do 45 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jej zvolanie,
b/ ak ho o to písomne a s odôvodnením požiada kontrolór,
c/ ak si to naliehavo vyžadujú potreby združenia.

Článok 7.
Uznášania schopnosť a platnosť rozhodnutí Členskej schôdze

ČS si štandardne vyžaduje pre svoju uznášania schopnosť a platnosť uznesení prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia a rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov , okrem prípadov, kde tieto stanovy neurčujú inak.

V záujme zabezpečenia riadneho výkonu priebehu a rozhodovania ČS v prípade ak Výbor klubu zvolal ČS a pozvánky boli riadne odoslané všetkým členom avšak ani do 1 hodiny po v pozvánke uvedenom čase konania nebude v mieste konania prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia platí , že členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomných aspoň 20% všetkých členov združenia . ČS v takomto prípade rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Takýmto spôsobom však nie je možné rozhodnúť o zrušení združenia.

Na schválenie rozhodnutia ČS o zrušení združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov .

Článok 8.
Organizačné zabezpečenie a priebeh Členskej schôdze

Prípravu a všetky úkony potrebné pre úspešný priebeh ČS organizačne zabezpečuje Výbor klubu .

Prezentácia členov sa začína 60 minút pred časom začiatku konania ČS.

Člen združenia – fyzická osoba musí predložiť:
platný preukaz totožnosti a
doklad o zaplatení ročného členského príspevku.

Člen združenia – právnická osoba musí predložiť:
Platný preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať v jej mene,
originál alebo úradne overenú kópiu výpisu člena z obchodného alebo iného registra, nie starší ako 15 dní a
doklad o zaplatení ročného členského príspevku.

Členovia prítomní na ČS sa zapisujú do listiny prítomných. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi prítomní členovia Výboru klubu a zapisovateľ zvolený podľa stanov a táto je prílohou zápisnice.

Po ukončení prezentácie Výbor klubu alebo ním poverená osoba otvorí ČS a navrhne zapisovateľa, prípadne potrebný počet osôb poverených zrátaním hlasov (skrutátorov).

Členskej schôdzi v ďalšom priebehu predsedá a rokovanie riadi predseda alebo poverený člen Výboru klubu alebo iná osoba podľa rozhodnutia ČS.

O každej členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:

a/ Identifikačné údaje združenia, miesto a čas konania,
b/ opis prerokovania jednotlivých bodov programu,
c/ rozhodnutia ČS s uvedením výsledku hlasovania v štruktúre za: / proti: / zdržal sa:,
d/ obsah protestov členov týkajúcich sa rozhodnutia ČS, ak o to protestujúci požiada,
e/ podpisy prítomných 2 overovateľov a zapisovateľa.

Písomné vyhotovenie zápisnice o ČS zabezpečuje Výbor klubu do 7 dní od jeho ukončenia a archivuje ju po celý čas existencie združenia. K zápisnici sa priložia materiály k rokovaniu ČS a listina prítomných.

Článok 9.
výkon hlasovacieho práva a rozhodovanie na Členskej schôdzi

Každý člen združenia má na ČS schôdzi jeden hlas. Každý hlas má rovnakú váhu. Hlasovať na ČS je možné len osobne a zastúpenie je prípustné iba jedného člena jedným riadnym členom združenia.

Na ČS sa hlasuje podľa rozhodnutia členov hlasovacími lístkami verejne alebo tajne. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori osobe poverenej vedením ČS a zapisovateľovi. Osoba poverená vedením ČS vyhlási výsledok hlasovania ihneď po každom zrátaní hlasov.

ČS prijíma rozhodnutia formou uznesení v zmysle článku 7 týchto Stanov.

Stanovy klubu sa môžu meniť a dopĺňať výlučne na základe rozhodnutia členskej schôdze. Iniciovať zmenu stanov môžu iba členovia združenia alebo členovia orgánov združenia. Návrhy zmien stanov sa predkladajú spravidla písomne Výboru klubu, ktorý ich po vyhodnotení predkladá na schválenie ČS.

O prijatí doplnku alebo inej zmeny týchto stanov rozhoduje ČS dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov a Výbor klubu je povinný po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Každá zmena stanov sa písomne oznámi ministerstvu do 15 dní od jej schválenia spôsobom stanoveným platnou právnou úpravou.

Článok 10.
VÝBOR KLUBU

Výbor klubu má 5 členov v zložení:
predseda (zodpovedný za komunikáciu združenia navonok a operatívnu činnosť združenia),
tajomník,
člen výboru,
ekonóm (zodpovedný za ekonomiku a účtovníctvo a registráciu členov) a
člen výboru (zodpovedný za dodržiavanie disciplinárneho poriadku).
Jednotlivé funkcie sú v prípade vážnych dôvodov zastupiteľné. Zastupiteľnosť je jednorazová alebo časovo obmedzená. Rozhodne o tom výbor klubu po zvážení závažnosti okolností. Na zasadnutia výboru klubu sa pozýva poradca chovu ( ak nie je člen výboru) a kontrolór.

Výbor klubu rozhoduje hlasovaním o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo stanovami do pôsobnosti členskej schôdze alebo kontrolóra klubu, najmä plánuje činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie, navrhuje výšku vstupného vkladu a ročného členského príspevku, schvaľuje obsahovú náplň a zabezpečuje priebeh klubových podujatí, vedie evidenciu členskej základne, zabezpečuje organizáciu členských schôdzí.

Výbor klubu volí a odvoláva Členská schôdza na funkčné obdobie 5 rokov tak, že kandidáti sa na jednotlivé funkcie volia osobitne.

Osoba pôsobiaca vo Výbore klubu musí byť riadnym členom združenia a môže byť do funkcie zvolená aj opakovane . Voľba a odvolanie Výboru klubu, prípadne jeho jednotlivých členov sú účinné dňom rozhodnutia ČS. Spôsob odmeňovania členov a refundáciu nákladov, vynaložených v súvislosti s činnosťou určí ČS.

Osoba zvolená do Výboru klubu sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa , kedy vzdanie sa prerokuje ČS a bude zvolený nový člen výboru klubu. Ak združeniu hrozí vznik škody, je každý člen Výboru klubu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

Výbor klubu sa schádza podľa potreby, minimálne 2x do roka. Zvoláva ho predseda, pričom okrem členov Výboru klubu prizýva aj kontrolóra.

Zasadnutie Výboru klubu vedie predseda a v jeho neprítomnosti iný, ním poverený člen výboru klubu. Zo zasadnutí Výboru klubu sa vyhotovujú zápisnice, ktoré archivuje tajomník.

Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Výboru klubu. Výbor klubu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Výboru klubu. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

Neodkladné záležitosti vybavuje medzi jednotlivými zasadnutia Výboru klubu predseda, alebo ním poverený člen Výboru klubu.

Do právomoci Výboru klubu patrí:

a/ zvoláva riadne a mimoriadne ČS v lehotách a spôsobom upravených stanovami,
b/ vykonáva uznesenia ČS a zariaďuje ostatné záležitosti, ktorými ho poverí ČS,
c/ vykonáva vedenie združenia, zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva združenia a všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti a prijíma rozhodnutia o všetkých veciach, ktoré nie sú zverené do právomoci ČS alebo kontrolóra,
d/ vystupuje v mene združenia vo všetkých zmluvných vzťahoch,
e/ volí a odvoláva poradcov chovu,
f/ predkladá ČS výročnú správu o činnosti, stave majetku a pláne činnosti združenia a to najmenej 1x ročne spolu účtovnou závierkou, návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrade strát,
g/ pripravuje a predkladá ČS na schválenie Chovateľský poriadok, bonitačný poriadok a disciplinárny poriadok,
h/ v prvom stupni rozhoduje o všetkých veciach podľa schváleného Chovateľského a bonitačného poriadku (o odvolaniach voči rozhodnutiam Výboru klubu rozhoduje Členská schôdza).
i/ vo vzťahu k ostatným orgánom združenia poskytuje všetky potrebné podklady a súčinnosť pri výkone ich pôsobnosti ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne zmeniť činnosť, stav majetku a likviditu združenia.

Hlasovať na zasadnutí Výboru klubu je možné len osobne a zastúpenie nie je prípustné.
V prípade potreby je možné korešpondenčné zasadnutie – mailom, v kópii všetky reakcie na každého. Táto korešpondencia sa archivuje.

Článok 11.
Konanie v mene ZDRUŽENIA

V mene združenia navonok koná a právne úkony podpisuje predseda alebo ním poverený člen Výboru klubu tak, že k natlačenému, alebo napísanému názvu združenia pripojí svoj podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie.

Článok 12.
KONTROLÓR

Kontrolór je kontrolným orgánom združenia , ktorý dohliada na výkon pôsobnosti Výboru klubu a uskutočňovanie činnosti združenia a:

je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami ČS s právom vyžadovať vysvetlenia od orgánov združenia,
preskúma účtovnú závierku a výročnú správu Výboru klubu a predkladá vyjadrenie ČS,
ak to vyžadujú záujmy združenia na ČS navrhuje, resp. vykonáva potrebné opatrenia.

Kontrolóra volí a odvoláva ČS na funkčné obdobie 5 rokov. Tá istá osoba môže byť do funkcie volená aj opakovane. Voľba a odvolanie sú účinné dňom rozhodnutia ČS. Spôsob odmeňovania kontrolóra a refundáciu nákladov vynaložených v súvislosti s činnosťou určí ČS.

Kontrolór sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa , kedy vzdanie sa prerokuje ČS. Ak k vzdaniu sa funkcie dôjde na zasadnutí ČS, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Ak združeniu hrozí vznik škody, je kontrolór, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný, alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

Článok 13.
ZAMESTNANCI ZDRUŽENIA

Ak to vyžadujú záujmy združenia a umožňuje to jeho finančná situácia, môžu pôsobiť v rámci združenia aj iné osoby v právnom postavení zamestnancov. Ich právne pomery práva a povinnosti sa spravujú Zákonníkom práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov).

ČASŤ V.
Disciplinárny poriadok ZDRUŽENIA

Článok 14.
Podnet na začatie Disciplinárneho konania

Disciplinárnym previnením je vedomé a úmyselné konanie člena klubu:

a/ ktorým boli porušené povinnosti stanovené Stanovami klubu alebo Chovateľským a bonitačným poriadkom klubu alebo inými internými predpismi klubu alebo rozhodnutiami orgánov klubu,
b/ ktorým člen klubu spôsobil škodu alebo inú ujmu združeniu,
c/ ktorým člen spôsobil škodu alebo inú ujmu inému členovi združenia v súvislosti s členstvom v klube,
d/ ktorým člen spôsobil narušenie dobrého mena a povesti združenia navonok.
e/ ktorým člen porušuje etický kódex chovateľa

Anonymné podnety sa nevybavujú.

Výbor klubu oznámi do 15 dní odo dňa jeho doručenia sťažovateľovi prijatie podnetu.

a/ Ak je podnet zjavne nedôvodný, alebo nemôže byť predmetom disciplinárneho konania podľa článku 14 bod 2. Stanov, Výbor klubu oznámi sťažovateľovi, že podnet považuje za nedôvodný.

b/ Ak sa podnet javí ako dôvodný a môže byť predmetom disciplinárneho konania, Výbor klubu oznámi dotknutému členovi prijatie podnetu a zašle mu jeho kompletnú fotokópiu na vyjadrenie. Dotknutý člen je oprávnený sa k podnetu vyjadriť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy výboru klubu .

V prípade ak vyjadrenie člena nevyvráti podozrenie z disciplinárneho previnenia, alebo v prípade ak sa v lehote 15 dní dotknutý člen klubu nevyjadrí k podnetu, výbor klubu začne voči dotknutému členovi klubu disciplinárne konanie a oznámi túto skutočnosť tak sťažovateľovi ako aj dotknutému členovi združenia (disciplinárne obvinený člen).

Článok 15.
Disciplinárneho konanie

V disciplinárnom konaní voči členovi klubu rozhoduje ako orgán 1. stupňa Výbor klubu. Konanie je neverejné.

Výbor klubu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vyjadrenia dotknutého člena klubu k podnetu, resp. do 30 dní po márnom uplynutí lehoty podľa článku 14 bod 4 týchto stanov, zvolá na vhodné miesto a vo vhodnom čase pojednávanie na ktoré predvolá sťažovateľa , disciplinárne obvineného člena a prípadne aj iné potrebné osoby (napr. svedkov).

Na pojednávaní v disciplinárnom konaní sa rozhoduje na základe disciplinárnym orgánom vykonaného dokazovania. V prípade ak sa predvolané osoby nedostavia, výbor klubu vykoná pojednávanie a rozhodne vo veci aj v ich neprítomnosti.

Po výsluchu sťažovateľa , disciplinárne obvineného člena a prípade iných osôb (ak sú prítomné) a oboznámení dostupných dôkazov výbor klubu priamo na pojednávaní vydá vo veci rozhodnutie .

Článok 16.
ROZHODNUTIA v Disciplinárnom konaní

Ak výsledky dokazovania nepreukážu dôvodnosť sťažnosti, výbor klubu rozhodne, že disciplinárne konanie zastavuje.

V prípade ak výsledky dokazovania preukážu dôvodnosť sťažnosti, výbor klubu rozhodne, že disciplinárne obvinený člen je vinný z disciplinárneho previnenia a uloží mu sankciu .

Výbor klubu môže v disciplinárnom rozhodnutí uložiť v prípade uznania viny obvinenému členovi nasledovné sankcie:

a/ písomné napomenutie,
b/ peňažný trest do výšky 300 EUR,
c/ pozastavenie alebo obmedzenie chovateľskej činnosti súvisiacej s disciplinárnym previnením v rámci klubu najviac na 1 rok,
d/ vylúčenie člena zo združenia.

Rozhodnutie výboru klubu musí byť vyhotovené písomne a musí byť odôvodnené. Náležitosťami rozhodnutia sú:

a/ označenie orgánu, ktorý rozhodol vo veci,
b/ identifikácia disciplinárnej veci, sťažovateľa a disciplinárne obvineného člena klubu,
c/ výrok rozhodnutia a jeho odôvodnenie,
d/ poučenie o práve člena klubu podať voči rozhodnutiu odvolanie,
e/ dátum vydania rozhodnutia a podpisy členov disciplinárneho orgánu.

Rozhodnutie sa doručí najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia disciplinárne obvinenému členovi klubu. Deň odopretia prevzatia rozhodnutia sa považuje bez ďalšieho za deň jeho doručenia.

Člen klubu, ktorého sa rozhodnutie týka môže v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia voči nemu podať odvolanie. Odvolanie sa musí podať písomne, musí byť odôvodnené datované a podpísané. Odvolanie sa musí doručiť Výboru klubu v dvoch vyhotoveniach .
Sťažovateľ, ktorý je členom klubu má právo podať voči rozhodnutiu v disciplinárnom konaní odvolanie tak ako disciplinárne obvinený .

Sťažovateľ , ktorý nie je členom klubu nemá právo podať voči rozhodnutiu v disciplinárnom konaní voči členovi klubu odvolanie. Výbor klubu sťažovateľovi po právoplatnom skončení takéhoto konania písomne oznámi iba jeho výsledok.

O odvolaní voči rozhodnutiu výboru klubu v disciplinárnom konaní rozhoduje najbližšia členská schôdza. Výbor klubu je povinný zaradiť do programu členskej schôdze aj rozhodovanie o všetkých odvolaniach v disciplinárnych veciach .

Členská schôdza môže vo veci odvolania voči disciplinárnemu rozhodnutiu rozhodnúť tak, že:

a/ potvrdí napadnuté rozhodnutie ak je vecne správne,
b/ zruší napadnuté rozhodnutie a podľa povahy veci rozhodne vo veci s definitívnou platnosťou, pričom môže uložiť iba sankcie v zmysle článku: 16 bod 3 týchto stanov.

Rozhodnutie členskej schôdze o odvolaní je konečné.

Ak člen združenia považuje rozhodnutie jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať príslušný okresný súd o jeho preskúmanie v súlade s ust. § 15 zákona o združovaní občanov.

ČASŤ VI.
ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok 17.
Ukončenie činnosti združenia

Združenie zaniká:

a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

O spôsobe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením, rozhoduje ČS v zmysle stanov. Na základe rozhodnutia ČS Výbor klubu oznámi zánik združenia do 15 dní ministerstvu.

Pri dobrovoľnom zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. O spôsobe a forme majetkového vyporiadania rozhodne ČS súčasne s rozhodnutím o zániku združenia so zohľadneným aktuálnej majetkovej situácie združenia tak, aby vyporiadací podiel pripadajúci na jednotlivých členov združenia bol rovnaký. Vyporiadanie vykoná likvidátor, ktorý po uspokojení nárokov prípadných veriteľov likvidačný zostatok rozdelí medzi členov združenia rovným dielom.

Pri zániku združenia podľa ust. § 12 ods. 1 písm. b) zákona o združovaní občanov vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

ČASŤ VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Článok 18

Pokiaľ tieto stanovy neupravujú niektorú otázku fungovania združenia osobitným spôsobom, spravuje sa riešenie takýchto otázok ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona o združovaní občanov.

Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú v dôsledku rozhodnutia súdu neplatnými, spornými, alebo nepoužiteľnými, použije sa také ustanovenie zákona o združovaní občanov, prípadne inej osobitnej právnej úpravy, ktoré je takýmto ustanoveniam svojou povahou a účelom najbližšie .

Tieto Stanovy s účinnosťou odo dňa vzatia na vedomie zmeny stanov ministerstvom vnútra zrušujú a v celom rozsahu nahrádzajú doposiaľ platné stanovy v znení všetkých zmien, ktoré boli prijaté od vzniku združenia. .

Stanovy boli vyhotovené v 5 exemplároch z ktorých 2 kusy budú použité pre potreby oznámenia ministerstvu a 2 kusy budú uložené pre potreby členov na Výbore klubu a 1 kus bude uložený v archíve združenia.

V Ružomberku, dňa 15. 12. 2015

Za správnosť:

Kristína Abeid, tajomník
Veronika Bazsóva,  člen výboru
Mgr. Viera Staviarska, predseda

Shar pei klub Slovensko, občianské združenie

Zdroj odborných informácií