Ochrana osobných údajov

Bonitácia

členov Shar-pei klub Slovensko

Bonitačný poriadok

Bonitácia – znamená výber jedincov vhodných na chov, čo si vyžaduje prísne posúdenie jedinca podľa platného štandardu

Všeobecné ustanovenia

Účasť na bonitácii je jednou z podmienok pre zaradenie jedinca do chovu.
Bonitácie sa môžu zúčastniť jedinci s PP ktorí splnili vek 12 mesiacov /limit 2 týždne/.
Na bonitácii sa môžu zúčastniť len zdraví jedinci.
Háravé suky sa bonitácie môžu zúčastniť, ale musia o tom upovedomiť bonitačnú komisiu. Budú zaradené na koniec bonitácie.
Bonitačná komisia pokiaľ má na to dôvody, môže bonitáciu odložiť.
Bonitáciu nie je možné opakovať, pokiaľ má jedinec vylučujúcu vadu z chovu.

Pokiaľ chovateľ žijúci trvalým pôvodom v SR zakúpi chovného psa v zahraničí a stáva sa jeho majiteľom, musí byť tento pes rebonitovaný v SPKS.
Pokiaľ je zahraničný chovný pes v držbe člena SPKS viac ako pol roka, a je používaný na krytie musí byť rebonitovaný.
Úhyn chovného jedinca je jeho majiteľ povinný nahlásiť do 2 týždňov PCH doporučeným listom s uvedením príčiny úhynu.

Usporiadanie bonitácií

Usporiadateľom bonitácií je SPKS
Dátum a miesto bonitácie bude včas oznámené všetkým členom.
Organizácia bonitácie podlieha platným smerniciam SKJ, ktoré určujú potrebné materiálne a veterinárne predpisy.

SPKS môže v odôvodnených prípadoch odvolať bonitáciu. Túto skutočnosť musí včas písomne oznámiť usporiadateľovi ako aj prihláseným účastníkom.
Za administratívnu stránku bonitácie (bonit. karty, záznam bonit. jedincov) zodpovedá PCH.
Výška bonitačného poplatku je stanovená členskou schôdzou a uhrádza sa len v prípade úspešnej bonitácie na mieste.

Majiteľ bonitovaného jedinca musí byť členom SPKS a mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Práva majiteľa psa

– Prihlásiť sa na bonitáciu – Na bonitáciu sa prihlasuje zaslaním fotokópie PP psa, ktorý má byť bonitovaný a ktorú chovateľ označí textom „K bonitácií“ a spolu s fotografiou psa zašle na adresu PCH.
– Obdržať od usporiadateľa pokyny k bonitácií.
– Byť oboznámený o výsledku bonitácie.
– Obdržať kópiu bonitačnej karty.
– V prípade úspešnej bonitácie zaslať PP na preregistráciu do registra chovných jedincov v Slovenskej hlavnej plemennej knihe psov/SKJ.

Povinnosti majiteľa psa 

– V stanovenom termíne – najneskôr 2 týždne pred uskutočnením bonitácie-prihlásiť psa na bonitáciu.
– V prípade úspešnej bonitácie, uhradiť stanovený poplatok na mieste bonitácie.
– Dostaviť sa včas na miesto bonitácie.
– Riadiť sa pokynmi bonitačnej komisie.|
– Dbať na bezpečnostné a veterinárne opatrenia.
– Nechať si zapísať výsledok bonitácie do PP – len v prípade úspešnosti.

Bonitačná komisia

Posudzovanie psov na bonitácií môžu robiť len rozhodcovia, ktorí majú aprobáciu na toto plemeno a sú delegovaní SKJ. Sú oboznámení s chovateľským a bonitačným poriadkom SPKS, ako aj s chovateľskými zámermi klubu. Nerešpektovanie týchto zásad môže viesť k odvolaniu z bonitačnej komisie.

Bonitačnú komisiu tvoria

a/rozhodca
b/poradca chovu
c/člen – môže byť druhý rozhodca pre exteriér, veterinár, alebo člen výboru – chovateľ tohoto plemena

Bonitačná komisia je povinná zapísať do bonitačnej karty dosiahnutý výsledok.

CHOVNÝ – NECHOVNÝ – ODLOŽENÁ BONITÁCIA

– Jedinec, ktorý dostal hodnotenie NECHOVNÝ z dôvodu vylučujúcej vady zo štandardu nemôže bonitáciu opakovať
– Chovnosť zaznačí do PP na mieste bonitácie rozhodca pre exteriér, delegovaný na akciu.
– Chovnosť je platná len v prípade podpisu rozhodcu.

Rozhodnutie potvrdené podpisom je konečné.

V prípade porušenia tohto poriadku je možné podať sťažnosť predsedovi klubu doporučeným listom najneskôr 2 týždne po bonitácií.
Predseda prerokuje sťažnosť s výborom SPKS na najbližšom zasadnutí výboru. Na sťažnosť dá písomnú odpoveď najneskôr 2 týždne po zasadnutí výboru.

Poplatok za bonitáciu je 20 €.

Zdroj odborných informácií