Ochrana osobných údajov

Klubová výstava 11.9.2022

Miesto a dátum konania / Place and Date

11. september 2022 (nedeľa)  – Košúty, Petrov grunt

Program

Nedeľa / Sunday (11.9.2022)

Klubová výstava (časový harmonogram nižšie)/club show (timing below)
13:00 Členská schôdza – iba pre členov klubu.  / Annual club meeting – only for members, lunch
– odovzdávanie cien Klubový šampión a Shar pei roka 2021 spojené so slávnostným obedom

Obed je pre členov klubu zdarma. Pre nečlenov je potrebné doplatiť (na mieste 15€ – bez nápojov)

Počet miest je potrebné objednať, preto vás žiadame o nahlásenie záujmu do 1.9.2022 mailom  veronika.bazso@gmail.com / Social evening with the Club Champion and Shar pei of the year 2021 awards ceremony. Launch is free for members. For non-members it is necessary to pay extra. The number of seats must be ordered, so we ask you to register your interest by September 1, 2022 by email to veronika.bazso@gmail.com .

Bonitácia

V priebehu posudzovania sa bude konať bonitácia. Psa prihláste podľa inštrukcií na prihláške. Prihlášku vypíšte a zašlite vo worde (nie PDF). Vaša mailova adresa bude notifikácia namiesto podpisu.

Prihlaška na bonitáciu TU

KLUBOVÁ VÝSTAVA / CLUB SHOW (11.9.2022,  nedeľa)

Adresa výstaviska/ Show ground

Penzion Petrov Grunt, Košúty, č. 284, 925 09 Košúty (okr. Galanta)

Mapa, navigator a kontakt na ubytovanie

PROGRAM
Príjem psov v kruhoch od 10:30 hod.
Začiatok posudzovania o 11:00 hod.

Rozhodca / Judge

Vlado Piskay

Propozície / Propositions

Výstava sa bude konať podľa platného výstavného poriadku SKJ/FCI.  Plné znenie: http://skj.sk/documents/Vystavny_poriadok_2022_3.pdf
The club dog show will be held under REGULATIONS FOR FCI DOG SHOWS. Full text: http://skj.sk/documents/Vystavny_poriadok_2022_3.pdf

Spôsob prihlásenia a uzávierka / Payment and Entry close

Prihlásenie je možné iba zaslaním prihlášky (nie online). Prihlášku zasielajte mailom v subore Word. Váš e mail bude slúžiť ako notifikačný podpis.

Poplatky musia byť na účte klubu  v deň uzávierky. Inak nebude prihláška akceptovaná. Prihláška na klubovú výstavu na stiahnutie: TU. Zasielajte na mail: luciaheldova@gmail.com

Registration is possible only by sending an application (not online). Send the application by email in a Word file. Your e-mail will serve as a notification signature. Entry fees must be in the club account on the closing date.

Application form HEREEmail: luciaheldova@gmail.com

Uzávierka / Deadline 1.9.2022.

Program
10:30 – registrácia  psov
11:00 – začiatok  posudzovania

Poplatky / Payment

POPLATKY –  pre členov klubu – Entry fee – Club members:

– za prvého psa vrátane katalógu/First dog (junior, interm., open and champion classes)        30  €
– za ďalšieho psa/ for every additional dog/(junior, interm., open and champion classes)       25  €
– trieda šteniat, dorastu, čestná a veteránov/baby, puppy, honour and veteran classes)         15  €
– súťaže/competitions                 15  €

POPLATKY – pre nečlenov klubu – Entry fee for non members:

za prvého psa vrátane katalógu/First dog (junior, interm., open, working and champion classes         39  €

– za ďalšieho psa/ for every additional dog/(junior, interm., open, working and champion classes     35 €
– trieda šteniat, dorastu, čestná a veteránov/baby, puppy, honour and veteran classes                        15  €
– súťaže / competitions                 15  €

Bankové spojenie: Tatra banka 
Adresa: Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava            
Číslo účtu: 2620761491/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX 
IBAN: Sk 35 1100 0000 0026 20761491

Platba v deň výstavy, len v odôvodnených prípadoch (zahraničný)                              +  5  € za každého psa
Prijatie psa na výstavu bude potvrdené mailom. Informácie – návratku dostanet mailom 3 dni pred výstavou.

Informácie: mobil: +421 911 700363; e-mail: staviarska@nextra.sk

Triedy / Classes
Pes smie byť na jednej výstave prihlásený iba do jednej triedy. 
mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov, 
trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov, 
trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov, 
trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia, 
trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny, 
trieda veteránov – od 8 rokov, 
trieda čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu, so zadávaním známky a poradia. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých. 

– Minor Puppy Class (correctly inoculated puppies up to 6 months) 
– Puppy Class (from 6 to 9 months) 
– Junior Class (from 9 to 18 months) 
– Veteran Class (from 8 years and over) 
– Intermediate class (from 15 to 24 months) 
– Open Class (15 months and over) 
– Champion Class (15 months and over) 
– Honour Class (only with certificates: champion, national winner, club winner, winner of specialty club show; all titles only from adults classes; title CAC is not awarded in this class, no allowed to compete for BOB)

Tituly/Titles

CAJC – možu získať pes a suka ocenení V1 v triede junior  vo veku 9 – 18 mesiacov.
CAC – môžu získať pes a suka ocenení V1 v triede strednej, otvorenej a  šampiónov.
res.CAC – môžu získať pes a suka ocenení V2 v triede strednej, otvorenej a šampiónov kde bol udelený titul CAC.
KV 2022 – najkrajší dospelý pes a suka
KVJ 2022 – najkrajší pes a suka z tried mladých spolu so získaným titulom CAJC
KVV 2022 – najkrajší pes a suka z tierd veteránov s titulom V1
Víťaz triedy čestnej – môžu získať pes a suka s ocenením V1. Nepokračujú do súťaže o víťaza plemena.
Víťaz triedy veteránov – môže získať pes a suka s ocenením V1. Postupujú do súťaže o BOB.
Víťaz plemena (BOB) – Do súťaže postupujú jedinci s titulmi KV, KVJ, KVV
Víťaz opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena, ktorí súťažili o titul BOB.

Výstava je zaradená do CC výstav EFSPC.

Tituly: CC sa zadávajú automaticky pri získaní titulov KV, KVJ, KVV 2022.

Súťaže/Competitions

  • Najkrajší pár psov
  • Chovateľská skupina 
  •  Best Brace
  •  Best Breeders Group 

Podmienky účasti na výstave

Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky  zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Importované jedince v majetku občanov SR musia byť zapísané v SPKP. Každý vystavovateľ predloží s prihláškou obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode psa. Predaj šteniat na výstavisku je zakázaný. Vystavovateľ je povinný uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa výstavy nezúčastní. Vystavovateľ súhlasí s uvedením svojej adresy v katalógu výstavy. Titul klubový víťaz môže získať iba pes vo vlastníctve člena klubu.

The show is accessible to males and females of all breeds registered in FCI-recognized studbooks, which reach the age required for the entry into the class on the show day. The judging in the show is conducted in accordance with the FCI and SKJ show regulations. During the show, the owners ensure that there are no injuries of dogs or persons. Free running of the dogs within the show grounds is forbidden. 

The organizer of the show is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor, nor for a death or a loss of a dog. Non-participation on the show whatever the reason does not lay ground for reimbursement of the entry fee. The sale of the puppies within the show grounds is forbidden. 

By submitting the application form, the exhibitor agrees with publishing of his address in the show catalogue. By submitting the application form, the exhibitor bindingly accepts all the FCI show regulations, the SKJ show regulations, the rules and regulations stated in this leaflet, and the instructions of the show committee.  Club winner title available only for dog owned by club member.

Z výstavy bude vylúčený
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý alebo podozrivý z choroby
– honcujúca sa suka, suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa do veku 3  mesiacov
– pes vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve rozhodcu, ktorý na výstave posudzuje, alebo pes príslušníkov jeho rodiny

Veterinárne podmienky / Veterinary regulations
Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti   besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde. 

All dogs participating at the show must be clinically healthy. The dogs must have antirabic vaccination and vaccination against canina distemper, parvovirosis not less than 21 days and not more that 12 months before the show. Dogs  must have a valid Pet Passport. 

Protesty / Protests
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Complaints: 
A complaint against the decision of a judge is not admissible. A complaint can be lodged solely for formal reasons of breach of show regulations and propositions. The complaint must be submitted in writing, together with lodging the deposit of  35 €, before the end of the show. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed over to the organiser. 

Ručenie
Usporiadateľ a výstavný výbor nezodpovedá za prípadné ochorenie psov, úhyn alebo stratu psa a nezodpovedá za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. b) Za škody spôsobené psom je zodpovedný vystavovateľ, spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za plnenie povinností podľa tohto výstavného poriadku a/alebo zodpovednosť za škody spôsobené prihláseným psom. Osobitnú zodpovednosť nesie osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výstave.

Všeobecné ustanovenia/General provisions
Usporiadateľ, vystavovatelia a návštevníci sú povinní dodržiavať právne predpisy (najmä predpisy na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat proti týraniu), veterinárne podmienky stanovené orgánom veterinárnej starostlivosti a propozíciami výstav, prípadne povinnosti uložené orgánom Štátnej veterinárnej správy, vydané v súlade s právnym poriadkom pri výkone dozoru nad konaním akcie. b) Usporiadateľ je oprávnený z priestoru výstavy vykázať osobu, ktorá povinnosti, uvedené pod bodom a) hrubo alebo opätovne poruší. c) Tieto predpisy sa vzťahujú na vystavovaných psov a tiež na psov návštevníkov alebo účastníkov súťaží a sprievodných akcií.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhu je zakázané.

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky  sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ  nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy.

 V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité   k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

Všetci psi musia byť posúdení podľa pravidiel pre výstavy psov FCI/SKJ.  Písanie posudkov je na rozhodnutí organizátora. Posudok bude napísaný v slovenskom jazyku alebo v jednom jazyku zo štyroch pracovných jazykov FCI vybraných rozhodcom. O type rozhoduje organizátor.

All dogs must be judged according to the Regulations for FCI D/SKJ dog Shows. A judge’s report is optional. Reports should be written in slovak language of the organising country or in one of the four FCI working languages chosen by the judge. The organiser decides on the type of report and is held responsible for its translation.

logo-thesharpeiarchives